1. ORGANIZATORII CAMPANIEI

Campania”Ziua Bună pe Via Transilvanica “(denumită în cele ce urmează „Campania” ) este organizată de către Asociația Tășuleasa Social cu sediul social în Sat Piatra Fîntînele, nr.97, Comuna Tiha Bârgăului, Cod 427363, jud. Bistrita-Nasaud, înregistrată la Registrul Special al Fundatiilor si Asociatiilor sub nr. 14/31.01.2001, înfiinţată prin Înch. Civilă a Judecătoriei Bistriţa Nr. 63/2001, cod de înregistrare fiscală 13681966, Cod IBAN RO50 BTRL 0060 1205 2541 08XX deschis la Banca Transilvania SA – Sucursala Bistriţa cu rol de implementare campanie prin lansarea competitiei, anuntarea castigatorului si oferirea sponsorizarii către unitatea scolara castigatoare (în continuare „Organizatorul”).

 • Campania este organizată cu sprijinul Agenției S.C. GRAFFITI PLUS S.A., cu sediul social in Bucuresti, Str. Ion Brezoianu, Nr. 23-25, corp B, etaj 4, sectorul 1, Nr. de Ordine in Registrul Comertului J40/718/2009, Cod Unic de Inregistrare 24980530, Atribut Fiscal: RO, Cod IBAN: RO91 BACX 0000 0004 4367 6000, UniCredit Bank Romania, reprezentata prin dl. Bogdan Tomoiaga, Administrator, denumita in continuare  agentia de comunicare a organizatorului care se va ocupa de coordonarea și monitorizarea campaniei (în continuare „Agenția”).
 • KAMRAD ADVERTISING SRL, cu sediul in Str. Eliw Carafoli, nr 13, sector 1, Bucuresti, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 1031/ 2005, cod fiscal RO17672014. (denumita “Sub-Imputernicit”)-in calitate de partener contractual al imputernicitului S.C. GRAFFITI PLUS S.A
 • Coca-Cola HBC România, persoană juridică română, cu sediul social în orașul Voluntari, Șos. Bucuresti Nord nr. 10, Clădirea O23, et. 1, Jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J23/2300/2009, Cod Unic de Inregistrare/ Cod de Identificare Fiscală RO474152, Cod IBAN RO13 INGB 0001 0001 1912 8915 deschis la ING BAN cu rol de Sponsor principal al campaniei Ziua Bună pe Via Transilvanica (în continuare ,,Partener campanie”)
 1. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți Participanții. Participarea la Campanie presupune acceptarea implicită, integrală, expresă și neechivocă a prevederilor prezentului Regulament.

Regulamentul este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în Romania și este disponibil, în mod gratuit, oricărui participant, pe site-ul https://dupanoi.ro/noutati/

Organizatorul are dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a modifica, completa, suspenda și/sau înceta/întrerupe/prelungi Campania prin Act adițional, cu obligația de a anunța public modificările și/sau completările aduse, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

III. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania se desfășoară în perioada 10.05.2024 ora 00:00 – 22.05.2024 ora 23:59, conform următorului grafic:

ACTIVITATE PERIOADA
Lansarea Campaniei 10.05.2024
Perioada de înscriere 11.05.2024-22.05.2023
Extragerea câștigătorului 24.05.2024
Anunțarea câștigătorului 28.05.2024
Acordarea premiului 28. 06.2024
 1. LOCUL DE DESFĂȘURARE

Campania se va desfășura în zona geografică aferentă traseului turistic Via Transilvanica, în județele Alba, Sibiu, Harghita, ce poate fi identificată pe site-ul https://www.viatransilvanica.com/

 1. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Pot participa la Campanie grupuri de elevi coordonate de către un profesor (denumite în continuare generic „Participant”) aparținând unităților școlare din județele: Alba, Sibiu, Harghita care se înscriu la Campanie, conform prezentului Regulament.

Participarea unui profesor coordonator al fiecărui grup de elevi este o condiție esențială pentru înscrierea în Campanie.

Pot participa la Campanie doar persoanele care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament.

Nu pot participa la Campanie angajații, asociații sau colaboratorii Organizatorului și nici rudele de gradul I (părinți, copii) și soțul/soția acestora.

Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie, precum și dreptul de a elimina din Campanie orice persoană care nu îndeplinește condițiile de mai sus. Refuzul de a furniza datele necesare înscrierii în Campanie are drept consecință imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordării premiului în cazul câștigătorului desemnat.

Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament.

Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului de a participa la această Campanie și de a descalifica automat din Campanie persoanele care încearcă sa fraudeze.

 1. PROCEDURA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Pentru a participa la Campanie, reprezentanții unităților școlare vor transmite prin intermediul aplicației WhatsApp, la numărul de telefon: 0731358525, următoarele materiale și informații:

 • Denumirea unității școlare;
 • Localitatea și județul din care face parte unitatea școlară;
 • Numele și numărul de telefon al profesorului coordonator;
 • Zona ecologizată;
 • O fotografie în care să apară elevii și profesorii participanți alături de deșeurile strânse.

Grupul de elevi participant la Campanie va realiza o acțiune de ecologizare pe o zonă a traseului Via Transilvanica.

Un grup de elevi coordonat de către un profesor participant se poate înscrie o singură dată la Campanie.

VII. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI ȘI PREMIUL OFERIT

În cadrul Campaniei se va desemna un singur Câștigător, din rândul Participanților, prin metoda tragerii la sorți, iar rezultatul va  fi transmis atat telefonic castigatorului, cat si publicat pe grupurile/grupul de WhatsApp pe care s-a lansat competitia,de către Organizatorul campaniei.

Tragerea la sorți se va efectua prin sistemul tragerilasorti.ro care este unul utilizat la scară foarte largă și prezintă un grad de încredere foarte ridicat în rândul utilizatorilor. Cu toate acestea, Organizatorul nu își asumă eventualele erori de sistem care ar putea interveni și care nu sunt culpa sa.

Premiul oferit câștigătorului Campaniei este reprezentat de o sponsorizare în valoarea echivalentului în lei a 5.000 de euro, calculată la cursul valutar euro/lei BNR din ziua acordării premiului.

Premiul se oferă după calendarul stabilit conform capitolului III din prezentul Regulament.

Premiul nu este transmisibil sau interschimbabil.

VIII. PROCEDURA PENTRU ACORDAREA, VALIDAREA ȘI ACORDAREA PREMIULUI

Câștigătorul va fi unitatea școlară din care face parte grupul, premiul urmând a fi încasat de unitatea școlară, în contul său. Câștigătorul va fi contactat telefonic de Organizator pentru acordarea premiului (pe numărul de telefon al profesorului cooordonator), Participantul având obligația de a comunica acestora toate detaliile necesare livrării premiului câștigat.

Dacă premiul nu se poate acorda ca urmare a neîndeplinirii de către Participant a uneia sau a mai multor condiții de participare sau în cazul în care nu este posibilă acordarea premiului datorită faptului că nu s-au furnizat informații valabile în termenul stabilit de către Organizator sau Câștigătorul refuză premiul, Participantul nu mai are dreptul de a revendica premiul, acesta rămânând în proprietatea Organizatorului. În această situație, Organizatorul va organiza o nouă extragere, comunicând pe grupul de WhatsApp un anunț în acest sens, care va cuprinde inclusiv data extragerii și data livrării premiului. În cazul în care nici al doilea Câștigător nu poate primii premiul din motivele enumerate mai sus, premiul nu se va mai acorda și va rămâne în proprietatea  Sponsorului Principal – Partener Campanie.

 1. ÎNTRERUPEREA. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Campania va putea fi întreruptă pentru durate determinate și/sau va putea înceta în caz de forță majoră așa cum este aceasta definită de lege și/sau printr-o decizie unilaterală a Organizatorului, dar nu înainte de a anunța publicul prin afișare pe site-ul acestuia.

Campania poate înceta și poate fi întreruptă sau suspendată oricând în baza deciziei Organizatorului, fără ca prin aceasta să se nască vreun drept la despăgubire în favoarea participanților.

 1. LITIGII

Orice eventuală contestație, inclusiv privind modul de validare a unui premiu, poate fi formulată în scris de către participant și depusă personal sau expediată prin poștă, în termen de o luna calendaristică de la data încheierii Campaniei, pe adresa Organizatorului. Contestația se va soluționa, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la primire. În cazul în care contestatorul va fi nemulțumit de decizie se va încerca rezolvarea contestației pe cale amiabilă.

În cazul în care soluționarea diferendelor pe cale amiabilă nu va fi posibilă, acestea vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești din București.

 1. PROTECȚIA DATELOR

În vederea desfășurării Campaniei, Organizatorul va prelucra date cu caracter personal aparținând participanților în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 și cu toate prevederile legale incidente în materie.

Organizatorul deține calitatea de Operator de date cu caracter personal și poate transmite date personale pe care participanții le furnizează către companii afiliate și/sau către alți parteneri și colaboratori cu care are stabilite raporturi contractuale în vederea desfășurării Campaniei și a îndeplinirii obligațiilor legale care îi revin. Transmiterea de date personale către terți are loc în baza unui angajament de confidențialitate din partea acestora și o asumare a asigurării protecției datelor.

Datele personale care se prelucrează în cadrul Campaniei sunt: nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, imagine, iar pentru câștigător se prelucrează suplimentar datele de cont bancar, în vederea acordării premiului.

Scopul pentru care se prelucrează date personale: pentru a face posibilă participarea la Campanie, pentru a face posibilă participarea la extragerea la sorți, pentru a răspunde la posibilele reclamații, pentru a putea livra premiul, pentru comunicarea de oferte de bunuri și/sau servicii – dacă vă oferiți consimțământul în acest sens prin bifarea căsuței corespunzătoare pe site.

Temeiurile prelucrării: prelucrarea datelor este necesară pentru a face posibilă participarea la Campanie și acordarea premiilor.

Este posibil ca anumite operațiuni de prelucrare să se desfășoare în baza consimțământului expres în acest sens prin bifarea căsuțelor aferente.

Durata de stocare și prelucrare a datelor personale: este durata necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate și în orice caz pe perioada impusă de reglementările legale aplicabile.

Măsuri de securitate a datelor: Organizatori asigură măsurile tehnice și juridice adecvate pentru a asigura o protecție efectivă a datelor cu caracter personal aparținând persoanelor care ne furnizează astfel de date.

Ce drepturi aveți în legătură cu datele personale pe care le furnizați:

– dreptul la informare – puteți solicita informații și detalii privind activitățile de prelucrare a datelor personale. Vă stăm la dispoziție la adresa de email receptie@grf.plus

Suntem atenți la asigurarea dreptului dumneavoastră de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și accesibile cu privire la modul în care vă prelucrăm datele, inclusiv detalii legate de drepturile pe care le dețineți în acest sens și care sunt prezentate și în acest document.

– dreptul la rectificare – în cazul în care constatați că datele  dumneavoastră personale pe care le prelucrăm sunt incorecte, incomplete, inexacte, le puteți rectifica sau le puteți completa printr-o simplă solicitare de rectificare trimisă la adresa Bucuresti, Str. Ion Brezoianu, nr. 23-25, corp B, etaj 4, sector 1,

– dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege, Ștergerea datelor poate avea loc în oricare dintre situațiile următoare:
a) nu mai avem nevoie de datele personale pentru îndeplinirea vreunuia dintre scopurilor pentru care le-am prelucrat anterior;

 1. b) vă retrageți consimțământul pe baza căruia v-am prelucrat anterior și nu există un alt temei juridic pe care ne putem baza o prelucrare viitoare;
 2. c) vă opuneți prelucrării datelor atunci când prelucrăm datele în scop de marketing direct (inclusiv profilarea în scop de marketing direct),
 3. d) vă opuneți prelucrării datelor bazat pe interesul nostru legitim și nu putem să demonstrăm că avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră;
 4. e) datele personale sunt prelucrate contrar legii;
 5. f) datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale.

Vă vom putea respinge solicitarea de ștergere a datelor dacă:

(a) trebuie să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele;

(b) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție.

– dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazurile în care:

 1. a) contestați exactitatea datelor pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 2. b) prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;
 3. c) în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau în fața organelor de arbitraj;
 4. d) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

– dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim.

– dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator

– dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Date de contact și informații legate de ANSPDCP găsiți pe site-ul http://www.dataprotection.ro/.

-dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând.

Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând  in continuare valabilă.

– dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări pe email la adresa receptie@grf.plus.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Asociația Tășuleasa Social, tel. 40 743 573 351, email: iulian@tasuleasasocial.ro

 1. PREVEDERI FINALE

Regulamentul Campaniei este disponibil, cu titlu gratuit pe site-ul Sponsorului Principal – Partener Campanie pe întreaga perioadă de desfășurare a Campaniei.

Participarea la Campanie implică obligativitatea participanților de a respecta prevederile prezentului Regulament și a legislației aplicabile.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, eventualele modificări intrând în vigoare după ce acestea vor fi făcute publice prin publicarea pe site-ul Sponsorului Principal – Partener Campanie a Regulamentului în forma actualizată. Participanții au obligația de a verifica varianta la zi a Regulamentului ori de câte de ori accesează pagina Campaniei.

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câștigătorilor în conformitate cu legislația în vigoare privind impozitul pe venit. Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu premiul, sunt în sarcina exclusivă a câștigătorului.