I. ORGANIZATORII CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Ziua bună! Ziua voluntarilor mici (denumită în cele ce urmează „Campania” ) este Asociația Tășuleasa Social cu sediul social în Sat Piatra Fîntînele, nr.97, Comuna Tiha Bârgăului, Cod 427363, jud. Bistrita-Nasaud, înregistrată la Registrul Special al Fundațiilor și Asociatiilor sub nr. 14/31.01.2001, înfiinţată prin Înch. Civilă a Judecătoriei Bistriţa Nr. 63/2001, cod de înregistrare fiscală 13681966, Cod IBAN RO50 BTRL 0060 1205 2541 08XX deschis la Banca Transilvania SA – Sucursala Bistriţa, cu rol de implementare Campanie prin lansarea competitiei, anuntarea castigatorului si oferirea sponsorizarii către unitatea școlară câștigătoare (în continuare „Organizatorul”).

 • Campania este organizată cu sprijinul:
 • Agenției Graffiti Public Relations, persoană juridică română, cu sediul social în București, Str. Ion Brezoianu, nr. 23-25, Corp B, etajul 4, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/718/2009, cod de înregistrare fiscală 24980530, având contul IBAN RO65INGB0001008189248910, deschis la ING BANK, reprezentată legal prin Bogdan Tomoiaga în calitate de Director, agenția de comunicare a sponsorului principal al Campaniei, care se va ocupa de coordonarea și monitorizarea Campaniei (în continuare „Agenția”).
 • KAMRAD ADVERTISING SRL, cu sediul in Str. Eliw Carafoli, nr 13, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 1031/ 2005, cod fiscal RO17672014. (denumita “Sub-Imputernicit”) – in calitate de partener contractual al imputernicitului GRAFFITI PUBLIC RELATION S.R.L,

 Si in parteneriat cu:

 • Coca-Cola HBC România, persoană juridică română, cu sediul social în orașul Voluntari, Șos. Bucuresti Nord nr. 10, Clădirea O23, et. 1, Jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J23/2300/2009, Cod Unic de Inregistrare/ Cod de Identificare Fiscală RO474152, Cod IBAN RO13 INGB 0001 0001 1912 8915 deschis la ING BAN cu rol de Sponsor principal al Campaniei (în continuare ,,Partener Campanie”)

 

II. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți Participanții. Participarea la Campanie presupune acceptarea implicită, integrală, expresă și neechivocă a prevederilor prezentului Regulament.

Regulamentul este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în Romania și este disponibil, în mod gratuit, oricărui participant, pe site-ul https://dupanoi.ro/noutati/.

Organizatorul are dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a modifica, completa, suspenda și/sau înceta/întrerupe/prelungi Campania prin Act adițional, cu obligația de a anunța public modificările și/sau completările aduse, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

III. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania se desfășoară în perioada 10.06.2023 ora 00:00 – 13.06.2023 ora 23:59, conform următorului grafic:

ACTIVITATE PERIOADA
Lansarea Campaniei 10.06.2023
Perioada de înscriere 10.06.2023-13.06.2023
Extragerea câștigătorului 14.06.2023
Anunțarea câștigătorului 16.06.2023
Acordarea premiului 31.07.2023

IV. LOCUL DE DESFĂȘURARE

Campania se va desfășura în zona geografică aferentă traseului turistic Via Transilvanica, în județele Suceava, Bistrița, Mureș, ce poate fi identificată pe site-ul viatransilvanica.com.

V. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Pot participa la Campanie grupuri de elevi coordonate fiecare de către un profesor, aparținând unităților școlare din județele: Suceava, Bistrița, Mureș care se înscriu la Campanie, conform prezentului Regulament.

Participarea unui profesor coordonator al fiecărui grup de elevi este o condiție esențială pentru înscrierea în Campanie.

Pot participa la Campanie doar persoanele care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament.

Unitățile școlare participante la campanie au obligația de a obține acordurile necesare privind participarea la campanie și privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor care sunt înscrise în Campanie.

Nu pot participa la Campaniei angajații, asociații sau colaboratorii Organizatorului in  organizarea Campaniei și nici rudele de gradul I (părinți, copii) și soțul/soția acestora.

Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie, precum și dreptul de a elimina din Campanie orice persoană care nu îndeplinește condițiile de mai sus. Refuzul de a furniza datele necesare înscrierii în Campanie are drept consecință imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordării premiului în cazul câștigătorului desemnat.

Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament.

Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului de a participa la această Campanie și de a descalifica automat din Campanie persoanele care încearcă sa fraudeze.

VI. PROCEDURA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Pentru a participa la Campanie, profesorul coordonator al fiecărui grup de elevi va transmite prin intermediul aplicației WhatsApp, la numărul de telefon: 0731358525, următoarele materiale și informații:

 • Denumirea unității școlare;
 • Localitatea și județul din care face parte unitatea școlară;
 • Numele și numărul de telefon al profesorului coordonator;
 • Zona ecologizată;
 • O fotografie în care să apară elevii și profesorii participanți alături de deșeurile strânse.

Grupul de elevi participant la Campanie va realiza o acțiune de ecologizare pe o zonă a traseului Via Transilvanica în perioada de înscriere în Campanie, respectiv 10.06.2023-13.06.2023.

Un grup de elevi coordonat de către un profesor participant se poate înscrie o singură dată la Campanie.

VII. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI ȘI PREMIUL OFERIT

În cadrul Campaniei se va desemna un singur Câștigător, din rândul unităților școlare participante la Campanie, prin metoda tragerii la sorți, iar rezultatul va  fi transmis atat telefonic profesorului coordonator al grupului extras, cat si publicat pe grupurile/grupul de WhatsApp pe care s-a lansat competitia, de către Organizatorul Campaniei. Unitatea școlară desemnată drept câștigătoare este unitatea școlară din care face parte grupul de elevi extras prin tragere la sorți conform Regulamentului.

Tragerea la sorți se va efectua prin sistemul tragerilasorti.ro care este unul utilizat la scară foarte largă și prezintă un grad de încredere foarte ridicat în rândul utilizatorilor. Cu toate acestea, Organizatorul nu își asumă eventualele erori de sistem care ar putea interveni și care nu sunt culpa sa.

Premiul oferit câștigătorului Campaniei este reprezentat de o sponsorizare în valoarea echivalentului în lei a 5.000 de euro, calculată la cursul valutar euro/lei BNR din ziua acordării premiului.

Premiul se oferă după calendarul stabilit conform capitolului III din prezentul Regulament.

Premiul nu este transmisibil sau interschimbabil.

VIII. PROCEDURA PENTRU ACORDAREA, VALIDAREA ȘI ACORDAREA PREMIULUI

Câștigătorul va fi unitatea școlară din care face parte grupul, premiul urmând a fi încasat de unitatea școlară, în contul său. Câștigătorul va fi contactat telefonic de Organizator pentru acordarea premiului (pe numărul de telefon al profesorului coordonator al grupului extras la sorți), având obligația de a comunica acestuia toate detaliile necesare livrării premiului câștigat în termen de maxim 24 de ore de la data la care a fost contactat de Organizator.

Dacă premiul nu se poate acorda ca urmare a neîndeplinirii de către Participant a uneia sau a mai multor condiții de participare sau în cazul în care nu este posibilă acordarea premiului datorită faptului că nu s-au furnizat informații valabile în termenul stabilit de către Organizator sau Câștigătorul refuză premiul, Participantul nu mai are dreptul de a revendica premiul, acesta rămânând în proprietatea Organizatorului. În această situație, Organizatorul va organiza o nouă extragere, comunicând pe grupul de WhatsApp un anunț în acest sens, care va cuprinde inclusiv data extragerii și data livrării premiului. În cazul în care nici al doilea Câștigător nu poate primi premiul din motivele enumerate mai sus, premiul nu se va mai acorda și va rămâne în proprietatea  Sponsorului Principal – Partener Campanie.

IX. ÎNTRERUPEREA. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Campania va putea fi întreruptă pentru durate determinate și/sau va putea înceta în caz de forță majoră așa cum este aceasta definită de lege și/sau printr-o decizie unilaterală a Organizatorului, dar nu înainte de a anunța publicul prin afișare pe site-ul acestuia.

Campania poate înceta și poate fi întreruptă sau suspendată oricând în baza deciziei Organizatorului, fără ca prin aceasta să se nască vreun drept la despăgubire în favoarea participanților.

 

X. LITIGII

Orice eventuală contestație, inclusiv privind modul de validare a premiului, poate fi formulată în scris de către participant și depusă personal sau expediată prin poștă, în termen de 5 zile de la data încheierii Campaniei, pe adresa Organizatorului. Contestația se va soluționa, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la primire. În cazul în care contestatorul va fi nemulțumit de decizie se va încerca rezolvarea contestației pe cale amiabilă.

În cazul în care soluționarea diferendelor pe cale amiabilă nu va fi posibilă, acestea vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești din București.

XI. PROTECȚIA DATELOR

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile legislației privind protecția datelor cu caracter personal  inclusiv, în mod special, prevederileRegulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

Organizatorul deține calitatea de Operator de date cu caracter personal și poate transmite date personale pe care participanții le furnizează către companii afiliate și/sau către alți parteneri și colaboratori cu care are stabilite raporturi contractuale în vederea desfășurării Campaniei și a îndeplinirii obligațiilor legale care îi revin. Transmiterea de date personale către terți are loc în baza unui angajament de confidențialitate din partea acestora și o asumare a asigurării protecției datelor.

Categoriile de persoane vizate

Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane vizate:

 1. Profesorii coordonatori ai grupurilor de elevi
 2. Elevii participanți în acțiunile Campaniei

Datele personale care se prelucrează în cadrul Campaniei sunt: nume, prenume, număr de telefon profesor coordonator, imagine elevi și profesor coordonator.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: consimțământ în conformitate cu art. 6 (1)(a) din GDPR, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR și interese legitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

a) organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiului căștigătorilor (consimțământul persoanelor vizate);

b) plata impozitelor și a contribuțiilor relevante și raportarea către autoritățile publice competente, publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate, verificarea consimțământului pentru prelucrarea datelor minorilor atunci când prelucrăm aceste date pe bază de consimțământ; sau prelucrarea datelor părinților / reprezentanților autorității tutelare în cazul premiilor acordate persoanelor cu capacitate de exercițiu restrânsă (obligația legală a Organizatorului);

c) soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative (interesul legitim al Organizatorului);

d) activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).

În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment. Participanții care refuză să comunice sau își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să participe și să primească premiile oferite.

 

Sursa și destinatarii datelor cu caracter personal. Informatii pentru Participanti:

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal ale Participantilor către:

 • reprezentanții legali sau părinții Participanților minori;
 • partenerii Organizatorului, acționând fie ca operatori (cum ar fi Partenerul campaniei), fie ca persoane împuternicite (cum ar fi Imputernicitul sau Sub-Imputernicitul), implicați în desfășurarea și organizarea Campaniei și acordarea premiilor, notarilor publici / avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei;
 • furnizori ai serviciilor aferente activităților de marketing – agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;
 • furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă;
 • furnizorii de servicii de dezvoltare și mentenanță a paginilor web;
 • furnizorii de servici de hosting web și centre de date etc.;
 • autorități publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societăți din grupul the Coca-Cola Company, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

Transferul datelor cu caracter personal

Nu se vor transfera datele cu caracter personal ale Participantilor decât în state aparținând Spațiului Economic European (SEE).

Durata de stocare și prelucrare a datelor personale: este durata necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate și în orice caz pe perioada impusă de reglementările legale aplicabile.

Măsuri de securitate a datelor: Organizatori asigură măsurile tehnice și juridice adecvate pentru a asigura o protecție efectivă a datelor cu caracter personal aparținând persoanelor care ne furnizează astfel de date.

Ce drepturi aveți în legătură cu datele personale pe care le furnizați:

– dreptul la informare – puteți solicita informații și detalii privind activitățile de prelucrare a datelor personale. Vă stăm la dispoziție la adresa de email receptie@grf.plus

Suntem atenți la asigurarea dreptului dumneavoastră de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și accesibile cu privire la modul în care vă prelucrăm datele, inclusiv detalii legate de drepturile pe care le dețineți în acest sens și care sunt prezentate și în acest document.

– dreptul la rectificare – în cazul în care constatați că datele  dumneavoastră personale pe care le prelucrăm sunt incorecte, incomplete, inexacte, le puteți rectifica sau le puteți completa printr-o simplă solicitare de rectificare trimisă la adresa de email: receptie@grf.plus

– dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege, Ștergerea datelor poate avea loc în oricare dintre situațiile următoare:
a) nu mai avem nevoi de datele personale pentru îndeplinirea vreunuia dintre scopurilor pentru care le-am prelucrat anterior;

b) vă retrageți consimțământul pe baza căruia v-am prelucrat anterior și nu există un alt temei juridic pe care ne putem baza o prelucrare viitoare;

c) vă opuneți prelucrării datelor atunci când prelucrăm datele în scop de marketing direct (inclusiv, profilarea în scop de marketing direct),

d) vă opuneți prelucrării datelor bazat pe interesul nostru legitim și nu putem să demonstrăm că avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră;

e) datele personale sunt prelucrate contrar legii;

f) datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale.

Vă vom putea respinge solicitarea de ștergere a datelor dacă:

(a) trebuie să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele;

(b) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție.

– dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazurile în care:

a) contestați exactitatea datelor pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

b) prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;

c) în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau în fața organelor de arbitraj;

d) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

– retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. De asemenea se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care țin de situația dvs. specifică.

– dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.

– dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere  –

persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considera că le-au fost încălcate drepturile:

 

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania

anspdcp@dataprotection.ro

Date de contact și informații legate de ANSPDCP găsiți pe site-ul http://www.dataprotection.ro/.

Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând  in continuare valabilă.

– dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări pe email la adresa receptie@grf.plus.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Asociația Tășuleasa Social, email: iulian@tasuleasasocial.ro

 

XII. PREVEDERI FINALE

Regulamentul Campaniei este disponibil, cu titlu gratuit pe site-ul https://dupanoi.ro/noutati/.pe întreaga perioadă de desfășurare a Campaniei.

Participarea la Campanie implică obligativitatea participanților de a respecta prevederile prezentului Regulament și a legislației aplicabile.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, eventualele modificări intrând în vigoare după ce acestea vor fi făcute publice prin publicarea pe site-ul https://dupanoi.ro/noutati/. a Regulamentului în forma actualizată. Participanții au obligația de a verifica varianta la zi a Regulamentului ori de câte de ori accesează pagina Campaniei.

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câștigătorilor în conformitate cu legislația în vigoare privind impozitul pe venit. Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu premiul, sunt în sarcina exclusivă a câștigătorului.